વેરાન's image
1 min read

વેરાન

UshnasUshnas
0 Bookmarks 42 Reads0 Likes

વેરાન ને કાજળ શ્યામ આભમાં
અનંત આ નિષ્પથતા વિશે ઊગી
પ્રતિપદા, દેવની અંગુલિશી,
જે તીરની જેમ અણીથી દાખવે:
વંચાય છે-
‘આ પૂર્ણિમા તરફ જાય વળી વળાંક’.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts