ਇਸ਼ਕੁ ਥੀ ਇਨਸਾਨੁ's image
1 min read

ਇਸ਼ਕੁ ਥੀ ਇਨਸਾਨੁ

Sachal SarmastSachal Sarmast
0 Bookmarks 62 Reads0 Likes


ਇਸ਼ਕੁ ਥੀ ਇਨਸਾਨੁ, ਆਯੋ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰ ਤੇ ।
ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਆਦਮ ਜੇ, ਆਦਮ ਦਮੁ ਮਹਮਾਨੁ ।
ਸਚਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁ, ਸਤਗੁਰ ਸਚੁ ਸੁਣਾਯੋ ।

(ਥੀ=ਖ਼ਾਤਿਰ, ਸੈਲਾਨੀ=ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਆਦਮ ਜੇ=ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ)

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts