વાલકેશ્વરે જે કહ્યું સ્નેહલગ્ન's image
1 min read

વાલકેશ્વરે જે કહ્યું સ્નેહલગ્ન

Niranjan Narhari BhagatNiranjan Narhari Bhagat
0 Bookmarks 73 Reads0 Likes

વાલકેશ્વરે જે કહ્યું સ્નેહલગ્ન
એનું અહીં માત્ર સ્વરૂપ નગ્ન;
ન દેવ કોઈ, નહીં કોઈ દાનવી,
આ લોકને તો સહુ માત્ર માનવી.

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts