ક્ષણ હસવું, ક્ષણ રડવું's image
1 min read

ક્ષણ હસવું, ક્ષણ રડવું

Niranjan Narhari BhagatNiranjan Narhari Bhagat
0 Bookmarks 147 Reads0 Likes

ક્ષણ હસવું, ક્ષણ રડવું;
પૃથ્વી વિણ ક્યાં જડવું ?

સ્વર્ગ મહીં નહીં, અહીં સુખદુઃખે
જનમ જનમ રે જીવું ;
પાય જગત જે, હસતે મુખે
સકલ હોંસથી પીવું,
કંઈ મીઠું, કંઈ કડવું!

સ્વર્ગંગાને ક્યાંય નથી રે
જમુનાનો જળઘાટ,
નન્દનવનની મ્હાંય નથી રે
મથુરાપુરની વાટ;
વ્રજ વિણ રે સૌ અડવું!

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts