ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ's image
1 min read

ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 79 Reads0 Likes


ਅਜੀਬ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਜੀਬ ਦਿਨ ਨੇਂ
ਨਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੁੱਖ ਏ
ਨਾਂ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਏ
ਜੇ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜੀ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ
ਤਪਸ਼ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨਾ ਝੱਲੀ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਕੈਦਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਬਨ ਨੇਂ
ਸੁਫ਼ੈਦ ਧੁੱਪਾਂ ਸੁਫ਼ੈਦ ਜਿਨ ਨੇਂ
ਅਜੀਬ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਜੀਬ ਦਿਨ ਨੇਂ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts