வண்ணம்'s image
1 min read

வண்ணம்

KambarKambar
0 Bookmarks 248 Reads0 Likes

வண்ணம்
இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம்
இனிஇந்த உலகுக் கெல்லாம்
உய்வண்ணம் அன்றி மற்றோர்
துயர்வண்ணம் உறுவது உண்டோ
மைவண்ணத்து அரக்கி போரில்
மழைவண்ணத்து அண்ண லேஉன்
கைவண்ணம் அங்குக் கண்டேன்
கால்வண்ணம் இங்குக் கண்டேன்!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts