ਕੀ ਹੈ's image
0 Bookmarks 144 Reads0 Likes

ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁਟਦੈ,
ਕੋਈ ਲੁਟੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ?
ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਂਹਦੈ,
ਕੋਈ ਕੁਹੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ?
ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ?
ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ,
ਜੇ ਰਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ?
ਰਬ ਜੁ ਤਕ ਕੇ ਦੜ ਵਟ ਛਡਦੈ,
ਤੂੰ ਵੀ ਤਕ ਕੇ ਜਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts