ray of hope's image
Share1 Bookmarks 60 Reads1 Likes
ਮੈਂਨੇ ਲੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵੇਖੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਉਜਾਲਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਨਣ-ਚਾਨਣ ਸਭ ਦਿੱਸਦਾ

      

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts