ഓർമയുടെ ഇതൾ's image
Share0 Bookmarks 22 Reads0 Likesഓർമയുടെ ഇതളുകൾ

പൊഴിയുമെന്ന്

ഓരോ പൂവിനുമറിയാം..


************

നിഥിൻകുമാർ ജെ പത്തനാപുരം


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts