Aas's image
Share1 Bookmarks 49 Reads1 Likes

Jis chiz ko tum ehsaas samajh ke

Kisi gair ko khaas bana lete ho

Munkajaar ko laga khata Hui usi samay tumse

Ki tum uss se aas laga lete ho


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts