ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ's image
Romantic PoetryPoetry1 min read

ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ

Hetal swamiHetal swami January 12, 2023
Share0 Bookmarks 54 Reads0 Likes

ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ  


ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ 

હાથો માં હાથ રાખીને 

આંખો થી આંખો મિલાવીને

 ક્ષણ નો સાથ માણીં લઇએ

ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ ...


તું મૂકી દે ચિંતાઓ બધી આઘી 

અને હું ભૂલી જાઉં બધા  ગમ

દર્દ તકલીફો બધુ 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts