એ છે શિક્ષક...'s image
Share0 Bookmarks 0 Reads1 Likes
શૂન્યમાંથી ઘાટ  આપીને ઘડે એ છે શિક્ષક..
વાત કેરા મૂલ્ય ખાતર જે લડે એ છે શિક્ષક..

સાવ નાનો થઈ  પછી  સાથે  રમે  સાથે પડે,
બાળ સંગાથે સહજતાથી રડે એ છે શિક્ષક..

સાવ કાચા પીંડને  જે ભાવથી  આકાર દઈ,
જે કરુણા જિંદગી સાથે જડે એ છે શિક્ષક..

દ્રોણ પરશુરામ જેવા&nbs

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts