પ્રેમ's image
ગુલાબી ઠંડી નાં મળસ્કે એક છબી ભાશી!
સ્વરૂપ એનું એવું કે જાણે સોનપરી લાગી.
મસ્તકે પુષ્પો ની વેણી સાથે મોગરાની કળી,
ભાલે કુમકુમ ટીકા માં એને સુવર્ણ ની લાલી!!
કાને સુવર્ણ કુંડળ ધર્યા ને ચહેરે અદભુત લાલી!
પાટણ નાં એને પટોળા પહેર્યા ને કંઠે હીરા માળા!
બાજુ બંધ અને કંગન ની અલગ એની આભા
ચમક એની એવી કે ભાશે કોહિનૂર પણ ઝાંખા
ગજ જેવી એની ચાલ સાથે પાયલ નો રણકાર
પગમાં એને રાજ મોજડી અલગ એનો નાદ
ધીમે ધીમે આગળ વધતી આવી મારી પાસે

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts