કમોસમી વરસાદ's image
Share0 Bookmarks 4 Reads0 Likes
ભર શિયાળે આજે વરસાદે દસ્તક દીધી
જાણે આખી દુનિયા એણે એના હસ્તક કીધી
ગુલાબી ઠંડી નાં સુસવાટે એને એની હાજરી દીધી
લાગ્યું કે એને એના પ્રેમ માટે પ્રભુ પાસે માંગણી કીધી
સ્વેટર અને રેંકોટે પણ આજે જુગલબંધી કીધી
દેવદિવાળી નાં પાવન અવસરે એને પણ દિવાળી કીધી 
ભર શિયાળે વરસાદે આજે દસ્તક દીધી
જાણે આખી દુનિયા એણે એના હસ્તક કીધી

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts