ચાલ ફરીથી મળીએ's image
Share0 Bookmarks 191 Reads0 Likes

ચાલ ફરીથી મળીએ


ચાલને દોસ્ત આપડે મળીએ,

ફરી એ બાળપણમાં જઈએ


લખોટીં ગિલ્લીડંડા છાપોને હાથ લઈએ

સન્નાટા ભમરડાના કરીને ચહેરે હસી લાવીએ


નદી પર્વત ને થાપોદામાં ભેળા સંતાઈ જઈએ

આંધળી ચાકણની રમતમાં થોડો ટપલીદા પણ કરીએ


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts