जब साथ  हमारा  छूटा था's image
Poetry1 min read

जब साथ  हमारा  छूटा था

ashish.kumarmomashish.kumarmom April 17, 2023
Share0 Bookmarks 171 Reads1 Likes
जब साथ  हमारा  छूटा था
प्रिय  ही प्रिय से  रूठा  था 
दोनो का प्यार   न झूठा था 
जब क्रूर समाज ही रूठा था 
तब  प्यार  हमारा  छूटा  था

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts