बायको's image
Share0 Bookmarks 150 Reads0 Likes

बायको- बायको थोडीशी सायको 

थोडीसी हळवी ,भांडखोर जराशी 

तोंडाचा पट्टा , पोट्ट्यानां रट्टा 

झाडलोट ,रांधा वाढ उष्ट काढा  बायको- बायको थोडीशी हट्टी 

लांबलचक भाषण ,कुकरची शिट्टी  

तीच आई तीच शाळेतली बाई अन 

विराणी जीवनसंगीत अन गीत अंगाई बायको- बायको थोडीशी मायावी 

असून अडचण नसून खोळंबा 

जणू अवघड ठिकाणचं 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts