ગફલતી છું's image
1 min read

ગફલતી છું

Venibhai Jamnadas PurohitVenibhai Jamnadas Purohit
0 Bookmarks 72 Reads0 Likes

ગફલતી છું આદમી હું, ગમ નથી એનો મને
હું જ મારૂં છું રુદન ને હું જ મુજ રણહાક છું !
આટલી કાપી મજલ ને આટલું સમજી શક્યો,
હું જ મારો છું વિસામો, હું જ મારો થાક છું !

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts