அங்கு -'s image
1 min read

அங்கு -

T. K. DoraiswamyT. K. Doraiswamy
0 Bookmarks 66 Reads0 Likes


அங்கு -

"இப்பொழுதும்
அங்குதான்
இருக்கிறீர்களா? "
என்று
கேட்டார்
"எப்பொழுதும்அங்குதான் இருப்பேன்"
என்றேன்.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts