శక్తికోసమేనడు's image
1 min read

శక్తికోసమేనడు

Sri SriSri Sri
0 Bookmarks 186 Reads0 Likes


శక్తికోసమేనడు :
ముక్తికోసమేమను : విముక్తికోసమేమను :
విశశాంతిక్రాంతికోసమే మనస్సులేకమై,
నడూనడూ : భయంగియం విడూ :
వేగుచుక్కవెలిగెమింటిపై
వెలుగు రేఖలవిగొకంటివా :
ఉదయమెంతోలేదు దూరము
వదిలిపోవుసంధకారము

జీవితాశలే
భావిజాడలోయ్
ప్రపంచశాంతిశాంతి కాంతి బాటసారివై//నడూ నడూ//

విరోధించువారులేరులే
నిరోధించువారురారులే
ఆస్తినాస్తి భేదమేలరా?
వాస్తవంవరించి సాగరా :

విశాలాంధ్రలో
ప్రజారాజ్యమే
ఘటించగాశ్రమించరా పరాక్రమించరా: //నడూ నడూ//

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts