చెవులువిప్పి's image
2 min read

చెవులువిప్పి

Sri SriSri Sri
0 Bookmarks 222 Reads0 Likes


చెవులువిప్పి మనసు విప్పి
కనులువిచ్చి వినవయ్యా
కేథలిక్కు కెన్నెడీ
బోల్షివిక్కు మున్నుడి

అరుపులిచ్చి కరువు తెచ్చి
ఋణంపెట్టి రణం తెచ్చి
జనంధనం ఇంధనమై
చరణకరాబంధనమై

జనన జరా మరణదురా
శ్రమణల సంగ్రంథనమై

ఒకనాడోహో అని పిం
చుకతిరిగిన ధనిక వాద
మికపైవెగటై జిగటై

మరణంలో మశౌతుంది

వినవయ్యాకెన్నడీ
విశాలంధ్రమున్నుడి

కేథలిక్కుకెన్నెడీ
జీవితమేనిన్నది

భావములేమొన్నవి
క్యూబా ఏమన్నది
లావోస్ ఏమన్నది
కాంగో నిలుచున్నది

ఐసన్ హోవర్ చేసిన
మోసంతాలూకు అసలు
వేసం ఈనాడు

ఎగిరివచ్చి నిజంపైకి
లెక్కి వచ్చిజనం తిరుగు
బాటుకేసి ఆకలేసి
పిడికెడు కబళంకావా
లని యడిగిన తరుణంలో

లుముంబానుతిన్నావు
కుటుంబాలుకొన్నావు

అమెరికాల కాలు విరిగె
ఆఫ్రికాకు నోరు తిరిగె
ఆసియాకు ఆశరగిలె
ఆస్ట్రో ఆఫ్రో ఏష్యన్
కాస్ట్రోలకు కనులువిరిసె

ఏమంటావ్ కెన్నడీ
ఈ శ్రీశ్రీ సన్నిధి
చంపేస్తాననినీకో
సందేహం ఉండవచ్చు
సర్దేస్తాననినీకో
సమాధానముండవచ్చు

నీ టాంకులు నీ బాంబులు
విమానాలు విధానాలు
శ్మశానాలు చూస్తాయి
ప్రశాంతినే హరిస్తాయి

నీసలహాదారులతో
నీకలహాచారులతో

పెంట గనుల తుంటరులను
వెంటబెట్టుకునివస్తే

రాకెట్లనువిప్పుతాం
నీకట్లను విప్పుతాం

జాకెట్లను సవరించి
పాకెట్లను సరిదిద్ది

నీమతాన్నే నీ హితాన్ని
నీగతాన్ని కెలుకుతాం
చీకట్లనుతరుముతాం

నీ హిట్లరు పాతదనం
చావాలని కసరుతాం

విన్నావాకెన్నడీ
శ్రీ శ్రీశ్రీ మున్నిడి

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts