చక్రవర్తి's image
1 min read

చక్రవర్తి

Sri SriSri Sri
0 Bookmarks 517 Reads0 Likes


చక్రవర్తి అశోకుడెచ్చట?
జగద్గురు శంకరుడెచ్చట?
ఏవి తల్లీ : నిరుడు కురిసిన
హిమ సమూహములు?
కాళిదాసు మహా కవీంద్రుని
కవన వాహినిలో కరంగిన
ఉజ్జయిని నేడెక్కడమ్మా
ఉంది? చూపించు?

షాజహాన్ అంతఃపురములో
షట్పదీ శింజాన మెక్కడ:
ఝాన్సీ లక్ష్మీదేవి యెక్కిన
సైంధవ నేడేది తల్లీ?

రుద్రమాంబా భద్రకాళీ
లోచనోజ్జల రోచులేవీ:
ఖడ్గతిక్కన కదనకాహళ
కహకహ ధను లెక్కడమ్మా?

ఎక్కడమ్మా కృష్ణరాయని
బాహు జాగ్ర ద్బాడబాగ్నులు?
బాలచంద్రుని బ్రహ్మనాయని
ప్రాణ వాయువు లేమి తల్లీ?

జగద్గురువులు, చక్రవర్తులు,
సత్కవీశులు, సైన్యనాధులు,
ఆనవతులగు మహారాజ్ఞులు
కానరారేమీ?

పసిడిరెక్కలు విసిరి కాలం
పారిపోయిన జాడలేవీ?
ఏవి తల్లీ: నిరుడు కురిచిన
హిమ సమూహములు?

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts