ਸਾਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ's image
2 min read

ਸਾਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ

Shiv Kumar BatalviShiv Kumar Batalvi
0 Bookmarks 189 Reads0 Likes


ਇਕ ਸਾਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ
ਇਕ ਸਾਹ ਮੇਰਾ
ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜੀਏ ਨੀ ਮਾਂ ।
ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਪਈ ਊ ਸਾਡੇ
ਦਿਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਹੋਰ ਮਾਏ ਜੱਚਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ
ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ 'ਤੇ
ਤਾਅਨਾ ਮਾਰੂ ਸਾਰਾ ਨੀ ਗਰਾਂ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ 'ਤੇ
ਅੱਥਰੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੀ ਕਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਰੜੇ
ਮਿੱਧੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ।

ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਾਡੇ
ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਬੀਜ ਨੀ ਕੁਥਾਂ
ਇਕ ਸਾਡੀ ਲੱਦ ਗਈ ਊ
ਰੁੱਤ ਨੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਹੋਰ ਰੁੱਤ ਜੱਚਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਰੁੱਤ ਨੀ ਬਹਾਰ ਦੀ 'ਚ
ਮਹਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਾਂ
ਚੱਟ ਲੈਣ ਭੌਰ ਜੇ
ਪਰਾਗ ਮਾਏ ਬੂਥੀਆਂ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਵ੍ਹਾਂ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭੂਰਾਂ ਵਿਚ
ਮੰਦੀ ਲੱਗੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ
ਪੋਹ ਦਿਆਂ ਕੱਕਰਾਂ 'ਚ
ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀਦੀ ਊ ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ ।

ਮਾਏ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ
ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲਿਆਂ 'ਚ
ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਤੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਬਹੁੰ
ਰੁੱਤ ਨੀ ਹੁਨਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਾਥੀ ਊ ਨੀ ਜਾਂ ।

ਇਕ ਸਾਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ
ਇਕ ਸਾਹ ਮੇਰਾ
ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜੀਏ ਨੀ ਮਾਂ ।
ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਪਈ ਊ ਸਾਡੇ
ਦਿਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਹੋਰ ਮਾਏ ਜੱਚਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts