ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ's image
1 min read

ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ

Shiv Kumar BatalviShiv Kumar Batalvi
0 Bookmarks 686 Reads0 Likes


ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ।
ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੁੜੇ
ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੁਹੇਲਾ ਰਾਮ ।

ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ,
ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ
ਉਸ ਹੰਝ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਦਰ ਲੰਘੀ
ਉਮਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ ।
ਯਾਦ ਹੈ ਹਿਜਰ ਅਸਾਡੇ ਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਾਮ
ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ।

ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ,
ਕੀਕਣ ਸਾਡੇ
ਰੂਪ ਦੀ ਔਧ ਵਿਹਾਈ
ਸਰਵਰ ਨ੍ਹਾਤੀ ਕਿਰਨ ਕੁਆਰੀ
ਬਾਬਲ ਘਰ ਕੁਮਲਾਈ
ਯਾਦ ਹੈ ਕੀਕਣ ਬਿਨਸ ਗਿਆ
ਰੰਗ ਨਵਾਂ-ਨਵੇਲਾ ਰਾਮ ।
ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ
ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਜਾਣੇ
ਕਿੱਤ ਬਿੱਧ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ
ਦੇਹ ਤੋਂ ਲੱਜਿਆ ਆਵੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤਿਆ
ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਵੇਲਾ ਰਾਮ ।
ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ।
ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੁੜੇ
ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੁਹੇਲਾ ਰਾਮ ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts