ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ's image
1 min read

ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ

Shah HussainShah Hussain
0 Bookmarks 94 Reads0 Likes


ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ।
ਜੇ ਤੁਧ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ,
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ ਬੰਦੇ ।ਰਹਾਉ।

ਉਚੜੀ ਮਾੜੀ ਸੁਇਨੇ ਦੀ ਸੇਜਾ,
ਹਰ ਬਿਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ ਬੰਦੇ ।1।

ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਹੀਂ,
ਕਾਹੇ ਕੂੰ ਤਾਣਹਿ ਤਾਣ ਬੰਦੇ ।2।

ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਰੱਬਾਣਾ,
ਫ਼ਾਨੀ ਸਭ ਜਹਾਨ ਬੰਦੇ ।3।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts