ਸੋਈ ਕਮੁ ਕਰੀਜੇ's image
1 min read

ਸੋਈ ਕਮੁ ਕਰੀਜੇ

Sachal SarmastSachal Sarmast
0 Bookmarks 114 Reads0 Likes


ਸੋਈ ਕਮੁ ਕਰੀਜੇ, ਜੰਹਿੰ ਵਿਚ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਬਣੀਜੇ ।
ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਦਮ ਕਦਮ ਧਰੀਜੇ ।
ਇਹਾ ਤਕਬੀਰ 'ਫ਼ਨਾਫ਼ੀ' ਵਾਲੀ, ਪਹਲੇ ਪਹਰ ਪੜ੍ਹੀਜੇ ।
ਮਾਰ ਨਗ਼ਾਰਾ 'ਅਨਲਹਕ' ਦਾ, ਸੂਲੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀਜੇ ।
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿਕੋ ਹੋਯੋਂ, 'ਮੂਤੂ ਕਬਲ' ਮਰੀਜੇ ।
ਵਿਚ ਕੁਫ਼ਰ ਇਸਲਾਮ ਕਡਾਹਾਂ, ਆਸ਼ਿਕ ਤਾ ਨ ਅੜੀਜੇ ।
'ਸੁਬਹਾਨੀ ਮਾ ਆਇਜ਼ਮੁ ਸ਼ਾਨੀ', ਸੱਚਲ ਸੁਰ ਸੁਣੀਜੇ ।

(ਦਮ=ਹਿੰਮਤ, ਤਕਬੀਰ=ਜੁਗਤ,ਢੰਗ, ਫ਼ਨਾਫ਼ੀ=ਸਮਾ ਜਾਣਾ,
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਨਲਹਕ=ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੂਤੂ ਕਬਲ=ਮੌਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ,ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮਰਨਾ, ਅੜੀਜੇ=ਫਸੇ, ਸੁਬਹਾਨੀ
ਮਾ ਆਇਜ਼ਮੁ ਸ਼ਾਨੀ=ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ)

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts