ராவணா's image
0 Bookmarks 75 Reads0 Likes

ராவணா
இருகண் படைத்தவனே
இவள் அழகில் எரிந்திடுவான்!
இருபது கண் படைத்த நான்
என்ன செய்வேன்?

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts