મારા's image
0 Bookmarks 156 Reads0 Likes

મારા ખેતરને શેઢેથી
’લ્યા ઊડી ગઇ સારસી!
મા,
ઢોચકીમાં છાશ પાછી રેડી દે.
રોટલાને બાંધી દે.
આ ચલમની તમાકુમાં કસ નથી;
ઠારી દે આ તાપણીમાં
ભારવેલો અગની,
મને મહુડીની છાંય તળે
પડી રહેવા દે.
ભલે આખું આભ રેલી જાય,
ગળા સમું ઘાસ ઊગી જાય,
અલે એઇ
બળદને હળે હવે નઈં....
મારા ખેતરને શેઢેથી

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts