नैन लख्यो जब कुंजन तैं's image
1 min read

नैन लख्यो जब कुंजन तैं

RaskhanRaskhan
0 Bookmarks 55 Reads0 Likes

नैन लख्यो जब कुंजन तैं, बनि कै निकस्यो मटक्यो री।
सोहत कैसे हरा टटकौ, सिर तैसो किरीट लसै लटक्यो री।
को 'रसखान कहै अटक्यो, हटक्यो ब्रजलोग फिरैं भटक्यो री।
रूप अनूपम वा नट को, हियरे अटक्यो, अटक्यो, अटक्यो री॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts