ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ's image
1 min read

ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ

Purandara DasaPurandara Dasa
0 Bookmarks 387 Reads0 Likes

ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ [೩]
ಶ್ರೀರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೋ

ಕಂದ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ತಂದೆ ಬಾರೋ
ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ||೧||

ದೇವ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರೋ
ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ||೨||

ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ
ಎನ್ನಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ||೩||

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts