નીતિતુંબી's image
1 min read

નીતિતુંબી

NarmadNarmad
0 Bookmarks 71 Reads0 Likes

નીતિતુંબી ભવસિંધુને તરાવે
તુફાની તુરંગમાંથી,
વાયુ ભયંકરમાંથી,
ધારવાળા ખડકમાંથી,
ક્ષેમ તીરે લાવે લાવે. તે તરાવે
વીંટળાઇ વળી લાલચો ચોપાસે;
નથી ધૈર્ય અને સત્યનુંબળ પાસે;
અરે, રહેવું બંધાઇ જમપાશે;
પ્રભુ, પ્રેર તું ઉપાય, લાગુ પાય, હે જગરાય
તું સમરાય, સુખડું થાય, મનની લાય,
બહુ બહુ હાય, સહુ સમાય,
સંકટો ના'વે ના'વે. તે તરાવે

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts