ਜੁਬਾਂ ਕੋ ਤਾੜਨਾ's image
1 min read

ਜੁਬਾਂ ਕੋ ਤਾੜਨਾ

Nanak SinghNanak Singh
0 Bookmarks 151 Reads0 Likes


ਐ ਜੁਬਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਰਨਾ ਕਾਟ ਡਾਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਖੰਜਰ-ਏ-ਡਾਯਰ ਸੇ ਬੋਟੀ ਛਾਂਟ ਡਾਲੀ ਜਾਏਗੀ।

ਚਾਪਲੂਸੀ ਛੋੜਕਰ ਗਰ ਕੁਛ ਕਹੇਗੀ, ਸਾਫ ਤੂ,
ਇਸ ਖਤਾ ਮੇਂ ਮੁਲਕ ਸੇ ਫੌਰਨ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ।

ਦੇਖ ਗਰ ਚਾਹੇਗੀ ਅਪਨੇ ਹਮਨਸ਼ੀਨੋਂ ਕਾ ਭਲਾ,
ਬਾਗੀਯੋਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ ਤੂ ਭੀ ਡਾਲੀ ਜਾਏਗੀ।

ਗਰ ਇਰਾਦਾ ਭੀ ਕਿਯਾ ਆਜਾਦ ਹੋਨੇ ਕੇ ਲਿਏ,
ਮਿਸਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਸ਼ੀਨ-ਏ-ਗਨ ਮੰਗਾ ਲੀ ਜਾਏਗੀ।

ਗਰ ਜਰਾ ਸੀ ਕੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੂਨੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਕੀ,
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੀ ਦਫਾ ਤੁਮ ਪਰ ਲਗਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮਾਨਨਾ ਅਪਨੇ ਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਲੀਡਰੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਤੂ
ਵਰਨਾ ਸੀਨੇ ਪੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰੀ ਦੁਨਾਲੀ ਜਾਏਗੀ।

ਖਾਦਿਮਾਨੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਮਜਲਸ ਮੇਂ ਗਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੁਈ,
ਦੀ ਸਜਾ ਜਲਿਯਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਜਾਏਗੀ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts