ਦੋਤਰਫੀ ਜੰਗ's image
1 min read

ਦੋਤਰਫੀ ਜੰਗ

Nanak SinghNanak Singh
1 Bookmarks 103 Reads0 Likes


ਚੜ੍ਹੇ ਹੁਏ ਹੈਂ ਦਿਮਾਗ ਜੈਸੇ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।
ਬੜੇ ਨਿਡਰ ਹੈਂ ਤਨਾਵ ਇਸਕੇ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।

ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਬਰ ਸਿਤਮ ਕਾ, ਹਮੇਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਕਾ,
ਹਟੇਂਗੇ ਹਰਗਿਜ ਨ ਪੈਰ ਪੀਛੇ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।

ਫਤਹ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਜਰੂਰ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਨ ਹੋਗਾ ਤੋ ਯੇ ਨ ਹੋਗਾ,
ਨ ਦਿਲ ਮਿਲੇਂਗੇ ਸ਼ੀਰ-ਓ-ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਏ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।

ਪੜੇ ਹੈਂ ਹਸਰਤ ਕੇ ਜਖਮ ਦਿਲ ਮੇਂ ਨਮਕ ਛਿੜਕਨਾ ਹੈ ਤੋ ਛਿੜਕ ਲੋ,
ਜਲੇਂਗੇ ਇਸਸੇ ਨਫ਼ਸ ਦੋ ਤਰਫ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।

ਯਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰ ਇਸੀ ਤਰਹ ਤੁਮ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਨਫਸਕਸ਼ੀ ਪਰ,
ਖਾਤਿਰ ਹੈ ਖਾਲਕ ਭੀ ਨ ਹੋ ਹਾਮੀ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts