ਧਾਰ ਖੰਜਰ ਕੀ's image
1 min read

ਧਾਰ ਖੰਜਰ ਕੀ

Nanak SinghNanak Singh
0 Bookmarks 83 Reads0 Likes


ਸੁਨਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਧਾਰ ਖੰਜਰ ਕੀ।
ਕਰੇਂਗੇ ਆਜਮਾਇਸ਼ ਕਯਾ ਮੁਕੱਰਰ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੀ।

ਸਬਬ ਪੂਛਾ ਤੋ ਯੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਖਤਾ ਕੋਈ,
ਮਗਰ ਕੁਛ ਦੀਖ ਪੜਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ।

ਉਜਾੜੇ ਘੋਂਸਲੇ ਕਿਤਨੇ ਚਮਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਡਾਲੇ,
ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸਕੀ ਨਸ-ਨਸ ਮੇਂ ਭਰੀ ਹੈ ਖੂਬ ਬੰਦਰ ਕੀ।

ਚਲੇਂਗੀ ਕਬ ਤਲਕ ਦੇਖੇਂ ਯੇ ਬੰਦਰ ਘੁਰਕਿਯਾਂ ਉਨ ਕੀ,
ਨਚਾਏਗੀ ਉਨ੍ਹੇਂ ਭੀ ਏਕ ਦਿਨ ਲਕੜੀ ਕਲੰਦਰ ਕੀ।

ਮੇਰੇ ਦਰਦ-ਏ-ਜਿਗਰ ਮੇਂ, ਆਹ ਮੇਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਂ, ਸ਼ੀਵਨ ਮੇਂ,
ਨਜਰ ਆਤੀ ਹੈ ਹਰ ਜਾ ਸੂਰਤੇ ਜਾਲਿਮ ਸਿਤਮਗਰ ਕੀ।

ਖਾਮੀਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਤੰਗ ਆਜਮਾਈ ਹੋ,
ਰਹੇਗੀ ਕਬਜਾ-ਏ-ਕਾਤਿਲ ਮੇਂ ਖਾਲੀ ਮੂਠ ਖੰਜਰ ਕੀ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts