ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਵਿਲਾਪ's image
1 min read

ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਵਿਲਾਪ

Nanak SinghNanak Singh
0 Bookmarks 96 Reads0 Likes


ਗੈਰ ਸੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੇਖਨੇ ਆਏ ਕੋਈ।
ਕੌਨ ਹੈ ਕਿੱਸਾ-ਏ-ਗਮ ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਨਾਏ ਕੋਈ।

ਕਹਤੀ ਹੈ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਪੇ ਯੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ,
ਮੁਝੇ ਕਮਜੋਰ ਸਮਝ ਕਰ ਨ ਸਤਾਏ ਕੋਈ।

ਦੂਧ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਸਪੂਤੋਂ ਕੋ ਪਿਲਾਯਾ ਮੈਂਨੇ,
ਅਬ ਬੁੜ੍ਹਾਪੇ ਮੇਂ ਦਵਾ ਮੁਝ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਕੋਈ।

ਖੌਫ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਨੇ ਸੇ ਗਿਰੀ ਜਾਤੀ ਹੂੰ,
ਦੋਨੋਂ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਮੁਝੇ ਆ ਕੇ ਉਠਾਏ ਕੋਈ।

ਮੈਂਨੇ ਬਿਗੜੀ ਹੁਈ ਤਕਦੀਰ ਬਨਾਈ ਸਬ ਕੀ,
ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਹੁਈ ਤਕਦੀਰ ਬਨਾਏ ਕੋਈ।

ਮੈਂਨੇ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ ਉਠਾਏ ਸਬ ਕੇ,
ਅਬ ਬੁੜ੍ਹਾਪੇ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਜ ਉਠਾਏ ਕੋਈ।

ਖ੍ਵਾਬੇ ਗਫਲਤ ਮੇਂ ਪੜੇ ਸੋਤੇ ਹੈਂ ਅਹਲੇ ਵਤਨ,
ਹੋਸ਼ ਮੇ ਲਾਏ ਕੋਈ, ਇਨ ਕੋ ਜਗਾਏ ਕੋਈ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts