ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ's image
1 min read

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ

Munir NiaziMunir Niazi
0 Bookmarks 42 Reads0 Likes


ਸੁਣ ਨੀ ਕੁੜੀਏ
ਰੰਗਾਂ ਦੀਏ ਪੁੜੀਏ
ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਮੁੜ ਕੇ ਨਈਂ ਆਵਾਂਗਾ
ਫ਼ਿਰ ਪਛਤਾਏਂਗੀ
ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਏਂਗੀ
ਰੋ ਕੇ ਬੁਲਾਏਂਗੀ
ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਈਂ ਆਵਾਂਗਾ
ਉੱਚੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ
ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗਾ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ਼ਾਵਾਂਗਾ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts