ઘરમાં's image
0 Bookmarks 309 Reads0 Likes

ઘરમાં ઊભા જડની માફક
દર્પણની એક તડની માફક
ડાળ બટકતી જોયા કરીએ
સમય ઊભો છે થડની માફક
હું જ મને અથડાતો રહેતો
ઘરમાં છું સાંકડની માફક
આડેધડ ઊગી નીકળ્યા છે
સ્મરણો તારાં ખડની માફક
મારી ધરતી પર ફેલાયા
શબ્દો કબીર-વડની માફક

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts