घर थकलेले संन्यासी's image
1 min read

घर थकलेले संन्यासी

Manik GodghateManik Godghate
0 Bookmarks 580 Reads0 Likes

घर थकलेले संन्यासी
हळूहळू भिंतही खचते
आईच्या डोळ्यांमधले
नक्षत्र मला आठवते
ती नव्हती संध्या मधुरा
रखरखते ऊनच होते
ढग ओढून संध्येवाणी
आभाळ घसरले होते

पक्षांची घरटी होती
ते झाड तोडले कोणी
एकेक ओंजळीमागे
असतेच झर्‍याचे पाणीमी भिऊन अंधाराला
अडगळीत लपुनी जाई
ये हलकेहलके मागे
त्या दरीतली वनराई

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts