घनकंप मयूरा's image
1 min read

घनकंप मयूरा

Manik GodghateManik Godghate
0 Bookmarks 207 Reads0 Likes

घनकंप मयूरा,
तुला इशारा,
खोल पिसारा,
प्राण आडवा पडे,
तू वळशिल माझ्याकडे ?
घनसंथ मयूरा,
धूळ दरारा,
कुठे पुकारा,
तीक्ष्ण नखांची दीप्‍ती,
गीतांतुन गळते माती

घननीळ मयूरा,
रंग फकिरा,
तुला पहारा?
कातडे वाळत्या वेळी,
ते भीषण ऊन कपाळीघनदंग मयूरा,
नको सहारा,
हलका वारा,
बिंदीत चंद्र थरथरते,
ती वस्‍त्र कुठे पालटते
[चंद्रमाधवीचे प्रदेश]

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts