કપડાંનું's image
1 min read

કપડાંનું

Labhshankar ThakarLabhshankar Thakar
0 Bookmarks 37 Reads0 Likes

કપડાંનું પોટલું છોડ્યું વાઘાઓના ધાગામાંથી
મરી ગયેલાં શરીરોની ઉચ્છલ સુગંધ કૂદી પડી

કપડાંના પહેરનારાઓને ગૂંગળાવી મારવાનો રસ
મને ન હોય

ક્ષણ પહેલાંનો હું હું નથી હોતો

મારામાં સંખ્યાતીત વૃક્ષો અને વેલીઓ ઘાસ
રસ્તા અને કેડીઓ પશુપંખી સરોવર અવાજો
અને અંધારાં મૌન અને અજવાળા સતત જન્મે
છે અને મરે છે

તો મરી ગયેલાં શરીરોની ઉચ્છલ સુગંધનો સંગ્રહ
ભલે પ્રકટ થતો

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts