વિશ્વવિજેતા's image
1 min read

વિશ્વવિજેતા

Krishnalal ShridharaniKrishnalal Shridharani
0 Bookmarks 109 Reads0 Likes

વિશ્વવિજેતા એક ઊભો હું,
હો ના કો ઊભવા સામે !
તાપ તપે નેત્રો મ્હારાં જ્યાં,
રહો ના એ જે કો વામે !
એક વિરાટ હું, વિશ્વવિજેતા,
અવનિ સર્વ ખલાસ !
બીજો સ્નેહનારો ન્હો જગમાં,
મ્હારો પ્રખર પ્રકાશ !

એક અમર હું, સર્વ મરેલા :
નવચેતન હું માત્ર !
કો ન્હો મુજને જોતા જેનાં
ગલિત થતાં ના ગાત્ર !
એક અપાર હું શક્તિસાગર, અવનિ સર્વ હતાશ
સર્જન હું, શાશ્વત હું, બીજા સઘળા હોય વિનાશ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts