बैद को बैद गुनी को गुनी's image
1 min read

बैद को बैद गुनी को गुनी

KrishnadasKrishnadas
0 Bookmarks 169 Reads0 Likes

बैद को बैद गुनी को गुनी ठग को ठग ढूमक को मन भावै ।
काग को काग मराल मराल को कान्ध गधा को खजुलावै ।
कृष्ण भनै बुध को बुध त्योँ अरु रागी को रागी मिलै सुर गावै ।
ग्यानी सो ग्यानी करै चरचा लबरा के ढिँगै लबरा सुख पावै ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts