சூர்ப்பணகைப்படலம்'s image
1 min read

சூர்ப்பணகைப்படலம்

KambarKambar
0 Bookmarks 49 Reads0 Likes

சூர்ப்பணகைப்படலம் 31
பஞ்சிஒளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவம் அனுங்கச்
செஞ்செவிய கஞ்சம்நிகர் சீறடியள் ஆகி
அஞ்சொலிள மஞ்ஞைஎன அன்னம்என மின்னும்
வஞ்சிஎன நஞ்சம்என வஞ்சமகள் வந்தாள்.

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts