சடகோபர்'s image
1 min read

சடகோபர்

KambarKambar
0 Bookmarks 213 Reads0 Likes

சடகோபர் அந்தாதி - தற்சிறப்புப் பாயிரம்
மன்றே புகழும் திருவழுந்தூர் வள்ளல் மாறனைமுன்
சென்றே மதுரகவிப் பெருமாள் தென்த மிழ்த்தொடையில்
ஒன்றே பதிகம் உரைத்தவன் பொன்அடி யுற்றுநின்றான்
என்றே பதிகம் பதிகம் அதாக இசைத்தனனே.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts