હિમાલયનો વૈભવ દુનિયાના's image
1 min read

હિમાલયનો વૈભવ દુનિયાના

Kaka KalelkarKaka Kalelkar
0 Bookmarks 194 Reads0 Likes

હિમાલયનો વૈભવ દુનિયાના તમામ સમ્રાટોના સમસ્ત વૈભવ કરતાંયે વધારે છે. હિમાલય એ જ આપણો મહાદેવ છે; આખા વિશ્વની સમૃદ્ધિ ખીલવતો છતાં અલિપ્ત, વિરક્ત, શાંત અને ધ્યાનસ્થ હિમાલય જઈ એને જ હૃદયમાં ધારણ કરી લેવાની જેની શક્તિ હોય તે જ જીવન જીત્યો. એવાને અનંત પ્રણામ હજો.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts