ಅವಳ ಬಣ್ಣ's image
1 min read

ಅವಳ ಬಣ್ಣ

K. S. NarasimhaswamyK. S. Narasimhaswamy
0 Bookmarks 267 Reads0 Likes

ಅವಳ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು
ಆದರೇನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪು
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವಾದರೇನು
ಮೈಯು ಪ್ರೇಮ ಕರಿಯದೆ?
ಒಪ್ಪೆ ಮನವು ಕಪ್ಪು ಮೀರಿ
ಒಲವು ಹರಿಯದೆ?
ಎನ್ನ ರನ್ನೆ... ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಮಿಂಚಿ ಮೆರೆದು ಸೆಳೆದಳೆನ್ನನು...

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts