ક્યાં ક્યાં ગરજે's image
1 min read

ક્યાં ક્યાં ગરજે

Jhaverchand MeghaniJhaverchand Meghani
0 Bookmarks 434 Reads0 Likes

બાવળના જાળામાં ગરજે
ડુંગરના ગાળામાં ગરજે
કણબીના ખેતરમાં ગરજે
ગામ તણા પાદરમાં ગરજે
નદીઓની ભેખડમાં ગરજે
ઉગમણો, આથમણો ગરજે
ઓરો ને આઘેરો ગરજે

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts