પહોંચી's image
1 min read

પહોંચી

Jawahar BakshiJawahar Bakshi
0 Bookmarks 315 Reads0 Likes

પહોંચી ન શકું એટલા એ દૂર નથી
પણ સાવ નિકટ આવવા આતુર નથી
શ્વાસોમાં સમાઉં તો મને એ રોકી લે
વહી જાઉં હવામાં તો એ મંજૂર નથી

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts