ਉਲ੍ਹਾਮਾ's image
2 min read

ਉਲ੍ਹਾਮਾ

Gurdas Ram AlamGurdas Ram Alam
0 Bookmarks 525 Reads0 Likes


ਕਿਓਂ ਮੁਘੜ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਏਂ, ਉਠ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾ ਚੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ।

ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਿਛੇ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਏਂ।
ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਏਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਏਂ ਤਾਂ ਲੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ।

ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਓਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ -ਮੁਮਕਿਨ ਦਾ ਪੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ।

ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਬਦਲਣਗੇ।
ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾ ਚਾਹੇ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ।

ਜਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੇਰਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਬਿਨ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਠ ਭੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ।

ਤੋੜ ਜਾਲ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਕੰਧ ਢਾਹ ਸੁੱਟ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ।
ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਉੱਤੇ ਬੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕਿਓਂ ਮੁਘੜ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਏਂ, ਉਠ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾ ਚੱਜ ਕਰ ਲੈ।
ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts