ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ's image
1 min read

ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ

Gurdas Ram AlamGurdas Ram Alam
0 Bookmarks 48 Reads0 Likes


ਆਵੋ ਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ।
ਲੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ, ‘ਆਲਮ’ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts